Acest site necesita cookie-uri pentru a oferi toate caracteristicile sale. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor noastre - Afla mai multe - De acord

Protectia datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L., cu sediul social  în Tîrgu Mureș, Strada Depozitelor, nr.22, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Mureș sub nr. J26/448/2013,  Cod Unic de Înregistrare RO 31540205, reprezentată prin dna. Codrina Poenaru-Freiwald, având funcţia de ”Administrator”, în calitate de operator de date cu caracter personal,,

Având în vedere:

 • prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
 • prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, reprezentanților legali, ale colaboratorilor, ale persoanelor de contact și/sau ale altor persoane fizice desemnate de către partenerii contractuali, transmise către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L., în scopul derulării raporturilor contractuale,

prin prezenta vă informăm asupra prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.:

 

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. este operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile art.4, alin.7 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și a legislației subsecvente aplicabile în domeniu.

Totodată vă informăm că în cadrul societății prelucrăm datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice: angajați/candidați la angajare, clienţi/potențiali clienţi, beneficiari/potențiali beneficiari, furnizori de servicii, vizitatori.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt doar cele necesare atingerii scopurilor prelucrării.

Scopurile prelucrării: în funcție de categoria de persoane vizate sunt prelucrate datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • · Gestionarea raporturilor de muncă în relațiile: angajator/angajat; angajator/colaborator;
 • · Gestionarea raporturilor financiar-contabile în relațiile comerciale;
 • · Gestionarea raporturilor de colaborare cu clienții;
 • · Efectuarea de analize statistice;
 • · Soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea persoanelor vizate;
 • · Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor S.C. PARCON FREIWALD S.R.L., desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor;
 • · Soluționarea potențialelor litigii, în fața instanțelor;
 • · Asigurarea măsurilor de securitate necesare, de protejare a vieții persoanelor și a bunurilor proprii (supraveghere video).

Temeiurile juridice ale prelucrării: 

 • Îndeplinirea unei obligații legale - drepturile și obligațiile angajatorului, potrivit Codului Muncii și a altor reglementări speciale;
 • Interesul legitim al Operatorului, pentru activități precum: materializarea obiectului de activitate, efectuarea de analize statistice și raportări interne sau către alte entități, asigurarea măsurilor de securitate necesare, etc.;
 • Consimțământul persoanei vizate în cazurile în care prelucrarea datelor nu este realizată ca urmare a aplicării dispozițiilor legale, în baza unor contracte încheiate, a interesului public, sau în interes vital. Consimțământul poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza lui înainte de retragere.

Categoriile de destinatari şi împuterniciţi: 

 • S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. poate comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor împuterniciţi, următoarelor categorii de destinatari: autorități ale statului (inclusiv autorități medicale, fiscale), furnizori interni implicați în mod direct/indirect în activitatea Operatorului (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de transport, de arhivare, cabinete de avocatură), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru, prestatori de servicii;
 • S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. nu transferă date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională.

Durata prelucrării: 

 • Datele cu caracter personal privitoare la angajați vor fi prelucrate pe durata contractului de muncă, ulterior fiind arhivate în condițiile legii;
 • Datele cu caracter personal necesare selecției candidaților în vederea angajării vor fi prelucrate până la data afișării rezultatelor concursului/angajării. După acest termen, pentru angajările viitoare, datele candidaților pot rămâne în baza de date a Operatorului un termen limitat, acordat de aceștia prin consimțământ scris. În lipsa consimțământului ori la împlinirea termenului pentru care a fost dat consimțământul, datele cu caracter personal vor fi șterse/distruse;
 • Datele cu caracter personal privind furnizorii de servicii, clienții sau vizitatorii vor fi stocate pe durata derulării contractelor, respectiv a prezenței în societate, ulterior fiind arhivate în condițiile legii sau șterse/distruse într-un termen rezonabil (30 de zile);
 • La împlinirea termenelor de păstrare se realizează descărcarea fondului arhivistic, potrivit dispozițiilor legale.

Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri:

La nivelul S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. nu se desfășoară procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri, așa cum se menționează la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • Dreptul de acces - aveți dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective;
 • Dreptul la rectificare - aveți dreptul de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, precum şi completarea datelor care sunt incomplete;
 • Dreptul la ştergerea datelor - “Dreptul de a fi uitat” - în situaţiile reglementate expres de lege, în special în cazul în care vă retrageţi consimţământul aveți dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc;
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării - aveți dreptul de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării datelor în anumite situaţii reglementate expres de lege, în special în cazul în care contestaţi exactitatea acestora sau în cazul în care prelucrarea este ilegală;
 • Dreptul la portabilitatea datelor - aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului pentru a fi transmise altui operator;
 • Dreptul la opoziţie - aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată - aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care vă afectează într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare vă puteți adresa Societății Comerciale PARCON FREIWALD S.R.L., prin:

 • E-mail la adresa:___________;
 • Prin poștă, la adresa: TG. MUREȘ, Strada Depozitelor, nr.22, Județul Mureș, sau
 • Depunând personal o notificare semnată olograf la sediul S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

 • Web site: http://www.dataprotection.ro/
 • Email: anspdcp@dataprotection.ro
 • Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336 - București
 • Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212 Cabinet Președinte +40.318.059.220; Fax+40.318.059.60

Actualizarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 

 • Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic pagina web https://parconfreiwald.ro.

 

 

Declarație de confidențialitate

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. este un operator de date cu caracter personal și are responsabilitatea, conform Regulamentului General (UE) privind protecția datelor cu caracter personal 2016/679 („GDPR”) și a legislației naționale în domeniu, de a garanta protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. se aliniază prevederilor GDPR, asigură securitatea datelor dumneavoastră conform celor mai înalte standarde și vă informează cu privire la drepturile pe care le aveți în virtutea acestuia.

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L., în calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, angajaților, partenerilor și a altor persoane care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale. Societatea nu operează transferuri de date cu caracter personal ale clienților și partenerilor către țări terțe sau organizații internaționale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L., în baza:

• necesității executării unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri legale înainte de încheierea unui contract;

• prevederilor legale în domeniul specific;

• intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță;

• consimțământului pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară executării contractelor și desfășurării raporturilor de muncă și ulterior potrivit procedurilor interne și în conformitate cu cerințele legale.

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. a adoptat măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt preluate și ulterior prelucrate în mod direct, aveți dreptul de a fi informat cu privire la

• existența și temeiul unei operațiuni de prelucrare;

• scopul/(rile) prelucrării;

• obligația de a furniza datele respective operatorului;

• consecințele în cazul unui refuz.

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a obține informații suplimentare de la operator cu privire la perioada de stocare și drepturile pe care GDPR vi le conferă, cum ar fi:

 • · dreptul de acces: puteți afla dacă prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc iar, în caz afirmativ, vă asigurăm accesul la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate acestea;
 • · dreptul la portabilitatea datelor: la cerere, datele dumneavoastră pot fi transmise direct unui alt operator;
 • · dreptul la opoziție: puteți să vă opuneți, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor personale. (atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop promovarea de produse/servicii, aveți dreptul de a vă opune în orice moment);
 • · dreptul la rectificare: în cazul în care constatați o neconcordanță referitoare la datele dumneavoastră, la solicitare le vom corecta, fară întârzieri nejustificate;
 • · dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): în anumite condiții, la solicitare vom șterge datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate;
 • · dreptul la restricționarea prelucrării: la solicitare puteți obține din partea S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.restricționarea prelucrării, în anumite condiții;
 • · dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal.

Toate aceste drepturi pot să fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată și datată, transmisă la sediul nostru.

În plus, pentru eventuale nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor cu aracter personal care vă privesc, vă puteți adresa la adresa de mail marketing@parconfreiwald.ro.

 

Totodată plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate direct Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
prin folosirea sistemului TVCI (supraveghere video)

 

            S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.este un operator de date cu caracter personal și are responsabilitatea, conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și a legislației naționale în domeniu, de a vă garanta protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal.

            S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.se aliniază prevederilor GDPR, protejează datele dumneavoastră conform celor mai înalte standarde și vă informează cu privire la drepturile pe care le aveți în temeiul acestuia.

            Astfel, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul general UE nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR), vă aducem la cunoștință următoarele informații:

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.prelucrează datele cu caracter personal prin folosirea sistemului TVCI (supraveghere video).

Scopul folosirii sistemului CCTV: este de a asigura securitatea și protecția zonelor perimetrale și de acces. S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate şi control acces.

Temeiurijuridice:

 • Ø art. 6 alin. (1) lit. (c) - prelucrareaestenecesarăînvedereaîndepliniriiuneiobligaţiilegale, astfel cum esteprevăzut de:
  • Legea nr. 333/2003 privindpazaobiectivelor, bunurilor, valorilorşiprotecţiapersoanelor, precumşiînNormelemetodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privindpazaobiectivelor, bunurilor,valorilorşiprotecţiapersoanelor. Obligativitateainstalăriiunuisubsistem de supraveghere video cu circuit închisestestabilităprinAnaliza de risc la securitateafizicănr.2846 din25.11.2020.
  • Ø art. 6 alin. (1) lit. (f) – interesul legitim al Operatorului, conform  Regulamentului UE nr. 2016/679privindprotecțiadatelor cu caracter personal (GDPR). Îndesfăşurareaactivităţii saleS.C. PARCON FREIWALD S.R.L.monitorizeazăactivitateaînspațiileproprii, astfelîncâtsăasigurepazaşisecuritateapersoanelor, precum şi a bunuriloraflateînclădireasocietății.

            Datele cu caracter personal prelucrate:sistemul video nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”.

            Descrierea şi specificaţiile tehnice ale sistemului:în mod convenţional sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcţie înregistrarea imaginilor. Sistemul poate înregistra orice mişcare detectată de camerele instalate în zonele supravegheate, alături de dată și oră. Toate camerele sunt funcţionale 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

            Zonele unde sunt instalate mijloace video:

 • zonași căile de acces în clădirea de birouri;
 • latura nordică a clădirii de birouri
 • zona de acces în spațiul de unde este preluată marfa de către transportator;
 • zona de preluare a mărfii de către transportator.

            Durata de stocare: imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depăşeşte 30 de zile, după care se şterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate.

Destinatarul datelor dvs. cu caracter personal: Imaginile înregistrate nu sunt divulgate/dezvăluite terțelor persoane[1], cu excepția situațiilor săvârșirii unor fapte de încălcare a legislației în vigoare. În astfel de situații, datele respective vor putea fi puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate prin lege să solicite aceste informații, la cererea scrisă a acestora.

Drepturile persoanei vizate: Conform prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, aveți dreptul de a solicita S.C. PARCON FREIWALD S.R.L., în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, exercitarea dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a celui la portabilitatea datelor.

            Pentru eventuale nemulțumiri sau întrebări legate de prelucrarea datelor care vă privesc, vă puteți adresa persoanei desemnată cu sarcini privind protecția datelor cu caracter personal, la adresa de e-mail: marketing@parconfreiwald.ro.

            Totodată, plângerireferitoare la prelucrareadatelorpersonale pot fi adresateșiAutoritățiiNaționale de Supraveghere a PrelucrăriiDatelor cu Caracter Personal.[1]Din țară sau străinătate.Politica de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal

 

 1. Observații preliminare

Politica a fost elaborată de către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L., cu sediul social înTîrgu Mureș, Strada Depozitelor nr. 22,Județul Mureș, înregistratăla OficiulRegistruluiComerțului de pe lângăTribunalul Mureș sub nr. J26/448/2013,  CodUnic de ÎnregistrareRO 31540205, reprezentatăprindna. CodrinaPoenaru-Freiwald, având funcţia de ”Administrator”.

 1. Termeni
 • Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR) – înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (GDPR), privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 • Date cu caracter personal (DCP)  - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • Restricționarea prelucrării - înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 • Operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) – înseamnă autoritatea publică independentă instituită în România, competentă în domeniul monitorizării respectării GDPR;

Noțiunile și termenii din prezenta politică ce nu au fost definiți mai sus se vor interpreta în conformitate cu GDPR, doar în cazul în care nu le este dată o semnificație distinctă.

 1. Introducere

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. în calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, angajaților, partenerilor și a altor persoane care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Prezenta politică descrie modul în care DCP[1] trebuie prelucrate, în conformitate cu GDPR, principiile de prelucrare a DCP, precum și drepturile și obligațiile angajaților implicați în procesul de prelucrare aDCP.

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.nu operează transferuri de DCP către țări terțe sau organizații internaționale.

 1. Obiective:
 • Asigurarea conformității cu cerințele GDPR și bunele practici în materie de protecție a DCP;
 • Protecția drepturilor persoanelor vizate (clienților, angajaților, partenerilor, etc);
 • Transparența privind modul în care sunt prelucrate/protejate DCP;
 • Protecția împotriva riscurilor de încălcare a securității DCP;
 1. Aplicabilitate

Prezenta politică se aplică:

 • Conducerii S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.;
 • Tuturor angajaților S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.;
 • Clienților/clienţilorpotenţiali, partenerilor și altor persoane care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale;
 • Debitorilor;
 • Voluntarilor și persoanelor ce își desfășoară stagiul de practică în cadrul S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.;
 • Vizitatorilor;
 • Tuturor persoanelor care intră în diferite relații sau interacționează în vreun fel cu S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.
 1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate într-un termen rezonabil;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o durată care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 1. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. prelucrează, dar fără a se limita la, următoarele tipuri de date:

 • Nume;
 • Prenume;
 • Data și anul nașterii;
 • E-mail;
 • Adresă (domiciliu/reședință);
 • Număr de telefon/fax;
 • CNP;
 • Serie și număr Carte de identitate;
 • Diagnostic, schemă de tratament;
 • Datele din actele de stare civilă;
 • Date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare;
 • Imagine;
 • Date de geolocalizare/date de trafic;
 • Studii;
 • Locul de muncă.
 1. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal este făcută în temeiul art. 6 din Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR), după cum urmează:

 • Prelucrarea este necesară în vederea încheierii și executării unui contract;
 • Prelucrarea este necesară în vederea respectării unei obligații legale;
 • Prelucrarea este necesară în scopul materializării intereselor legitime ale S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. sau ale unui terț, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează asupra acestor interese;
 • Prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului persoanei vizate pentru unul sau mai multe scopuri specifice.
 1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal de către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. este în legătură cu:

 • Încheierea și executarea diferitelor contracte, care sunt necesare pentru desfășurarea activității societății;
 • Prestarea diferitelor servicii la care societatea s-a obligat prin contract faţă de clienţii/partenerii săi;
 • Activităţile de marketing, reclamă şi publicitate;
 • Recuperarea creanţelor pe cale amiabilă sau prin intermediul acţiunilor în instanţă;
 • Necesitatea comunicării, prin mijloace electronice sau tradiţionale, către clienţi/parteneri sau potenţialiclienţi/parteneri, a gamei serviciilor oferite de societate;
 • Diferite adrese sau comunicări trimise în format electronic;
 • Trimiterea corespondenţelor către clienţi/parteneri utilizând diferiţi prestatori de servicii poştale/curierat;
 • Selectarea forței de muncă;
 • Arhivarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice.
 1. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt stocate de cătreS.C. PARCON FREIWALD S.R.L.pe suport electronic sau pe suport hârtie, învedereaprelucrării lor pe durataderulăriirelațiilor contractuale/de muncă/ mandat/colaborareși ulterior arhivate, conform cerințelorlegaleaplicabile în acest sens. După expirarea termenelor prevăzute în nomenclatoarele arhivistice DCP se șterg/distrug, documentat.

 1. Procese decizionale automatizate

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. nu utilizeazăprocesedecizionaleautomatizateînrelația cu angajații/cliențiisăi.

 1. Securitatea Datelor

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.aplică măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră  personale împotriva  manipulării, pierderii, distrugerii, accesării, de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şiintenţionat. Printre acestea se numără, fără a se limita la:

 • întocmirea și menținerea evidențelor activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal. Societatea întocmește Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal. Registrul conține cel puțin informațiile prevăzute de GDPR;
 • instruirea personalului în vederea respectării prevederilor GDPR
  Personalul S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.este instruit periodic cu privire la prevederile GDPR, la cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum şi cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal;

Angajații care au acces la date cu caracter personal sunt informați asupra caracterului acestor date și au luat la cunoștință regulile care li se aplică;

 • verificarea conformității activităților societății cu cerințele GDPR.
  Prin intermediul auditurilor externe, S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.verifică/va verifica respectarea și implementarea regulilor interne, a prevederilor GDPR și a dispozițiilor legale în domeniu, precum și a recomandărilor făcute privind prelucrarea datelor cu carater personal;
 • în cazul în care S.C. PARCON FREIWALD S.R.L., în derularea activităților din obiectul de activitate al societății, colaborează cu parteneri care au rolul de împuternicit al operatorului de date cu caracter personala încheiat/va încheia cu aceștia un acord privind obligativitatea adoptării de către aceștia de măsuri tehnice şi organizatorice care să garanteze securitatea datelor cu caracter personal puse la dispoziție și respectarea drepturile persoanelor vizate.
 1. Responsabilități

Fiecare angajat al S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. este responsabil, în conformitate cu atribuțiile sale, de protecția DCP. Mai mult decât atât, următoarele categorii de persoane comportă atribuții specifice:

 • Conducerea – este responsabilă pentru asigurarea faptului că S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. îndeplinește obligațiile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal prevăzute de GDPR. Totodată răspunde de:
 • Recepționarea și elaborarea răspunsului la solicitări din partea jurnaliștilor/media în domeniul protecției datelor;
 • Asigurarea faptului că politicile de marketing respectă principiile de protecție a DCP.
 • Persoana desemnată cu responsabilități pe problematica protecției datelor cu caracter personal are următoarele sarcini:
 • Informarea și consilierea operatorului precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul GDPR;
 • Informarea în timp util a conducerii privind toate aspectele ce țin de protecția datelor (de ex: riscuri);
 • Actualizarea periodică a procedurilor și politicilor de protecție a DCP;
 • Inițierea și monitorizarea instruirii angajaților în domeniul protecției DCP;
 • Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor;
 • Cooperarea cu ANSPDCP;
 • Soluționarea cererilor persoanelor vizate, atunci când acestea se referă la exercitarea unui drept prevăzut de GDPR.
 • Managerul IT este responsabil pentru:
 • Asigurarea faptului că toate sistemele, serviciile și echipamentele folosite pentru stocarea DCP sunt conforme cu cerințele GDPR și a altor standarde în materie de securitate fizică și informatică;
 • Efectuarea controalelor periodice în vederea asigurării protecției fizice și informatice și verificării modului de funcționare a echipamentelor.
 • Evaluarea serviciilor unor terțe părți implicate în stocarea DCP ale S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.

Prelucrarea datelor se face doar de personalul autorizat în acest sens.

 1. Drepturile persoanei vizate

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute în GDPR:

 • Dreptul de acces la DCP prelucrate de către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.;
 • Dreptul de rectificare a DCP prelucrate de către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.;
 • Dreptul la ștergerea DCP prelucrate de către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării DCP de către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.;
 • Dreptul la portabilitatea DCP prelucrate de către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării DCP de către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, în cadrul prelucrării DCP de către S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.furnizeazăpersoaneivizateinformațiiprivindacțiunileîntreprinseînurmauneicereriîntemeiularticolelor 15-22 din GDPR, fărăîntârzierinejustificateșiînoricecazîncelmult o lună de la primireacererii. Aceastăperioadăpoate fi prelungită cu douăluniatuncicândestenecesar, ținându-se seama de complexitateașinumărulcererilor. S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.informeazăpersoanavizată cu privire la oriceastfel de prelungire, în termen de o lună de la primireacererii,prezentândșimotiveleîntârzierii.

Dacă nu iamăsuri cu privire la cerereapersoaneivizate, S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.o informează, fărăîntârziereșiîn termen de celmult o lună de la primireacererii, cu privire la motivelepentru care nu iamăsuriși la posibilitatea de a depune o plângereînfațaautorității de supraveghereși/sau de a introduce o cale de atacjudiciară.

 1. Transparența informațiilor

S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. urmărește ca toate persoanele vizate să fie informate despre faptul că DCP ale acestora sunt prelucrate legal și că acestea sunt conștiente de:

 • Tipul de date și modul de prelucrare;
 • Scopurile prelucrării;
 • Modul de exercitare a drepturilor în legătură cu prelucrarea.

În acest sens S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.a elaborat o Declarație de confidențialitate (Protecția datelor cu caracter personal). Această declarație este disponibilă pe site-ul https://parconfreiwald.ro/.[1]Date cu caracter personal.

 

Politica de cookies

Siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal este de maximă importanță pentru S.C. PARCON FREIWALD S.R.L., din acest motiv acordăm o atenție deosebită în ceea ce privește protecția confidențialității utilizatorilor site-ului https://parconfreiwald.ro, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație al acestor date, cunoscută ca și G.D.P.R.

            Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.se realizează întotdeauna în conformitate cu prevederile G.D.P.R. precum și cu reglementările statului român privind protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare tuturor vizitatorilor website-ului li oferă posibilitea să-și dea consimțământul sau să refuze transmiterea de cookies în computerele lor.

            Acest website folosestecookie-uri proprii (first-party) și de la terți (third-party) pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare respectiv servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Informaţiileprezentateîncontinuare au ca scop informareautilizatoriloracesteipagini de internet cu privire la plasarea, utilizareaşiadministrarea cookie-urilor de cătreS.C. PARCON FREIWALD S.R.L., încontextulnavigării.

1. Ce sunt cookie-urile?

Un "internet Cookie" (termen cunoscutşi sub denumirea de "browser cookie" sau "HTTP cookie" oripurșisimplu "cookie") reprezintă un fişier de micidimensiuni, format din litereşinumere, care va fi stocat pe computerul, terminalulmobilsau pe alteechipamente ale unuiutilizator,prinintermediulcăruia se acceseazăinternetul.

Cookie-urile sunt instalateprinsolicitareaemisă de un web-servercătre un browser (de ex. Internet Explorer, Firefox, Chrome).

Cookie-urile odatăinstalate au o durată de viață determinată, rămânând "pasive", însensulcă nu conţinprograme software, viruşisau spyware şi nu voraccesainformaţiile de pe hard driverulutilizatorului pe al căruiechipament au fostinstalate.

Un cookie este format din douăpărţi: numele cookie-uluişiconţinutul / valoarea cookie-ului.

Din punct de vederetehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îlpoateaccesa din nouînmomentulîn care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serveruluirespectiv.

De fiecaredatăcândvizitați site-ul https://parconfreiwald.roveți fi invitatsăacceptațisausărefuzați cookie-urile.

2. Încescopuri sunt utilizate cookie-urile prinintermediulacesteipagini de internet:

Cookie-urile sunt implementatepentru a furnizautilizatoriloracesteipagini de internet o experienţămaibună de navigareşiserviciiadaptatenevoilorşiinteresuluifiecăruiutilizatorînparte, după cum urmează:

 • Memorareapreferințelor (cum ar fi numele de utilizator, limba, etc.) pentru o anumităperioadă de timp.Astfel, nu trebuiesăreintroducețiaceste date atuncicândnavigați pe site întimpulaceleiașivizite;
 • Îmbunătăţireautilizăriiacesteipagini de internet, inclusivprinidentificareaoricărorerori care apar întimpulvizitării / utilizăriiacesteia;
 • Furnizarea de datepentru a creastatisticianonimizate cu privire la experiența de navigare pe site-ul nostruși la modulîn care esteutilizatăaceastăpagină de internet de cătreS.C. PARCON FREIWALD S.R.L. ,încalitate de deţinător al ei;
 • Anticipareaunoreventualeintențiiprinprezentareauneioferte de produse, înfuncţie de serviciile / produseleaccesate.

Cookie-urile evalueazămodulîn care interacționați cu site-ul nostru ca utilizatoranonim (datelecolectate nu văidentifică personal[1]).

De asemenea, aceste date nu sunt partajate cu nicioparteterțăși nu sunt utilizateînaltescopuri.

Pe baza feedback-uluitransmisprin cookie-uriînlegătură cu modul de navigareS.C. PARCON FREIWALD S.R.L.poateadoptamăsuripentru ca pagina de internet să fie maieficientă/ accesibilăpentruutilizatori.

3. Care estedurata de viaţă a cookie-urilor?

Durata de viaţă a cookie-urilorpoate varia înfuncţie de scopulpentru care esteplasat. Existăurmătoarelecategorii de cookie-uri care determinăşidurata de viaţăaacestora:

 • Cookie-uri de sesiune - sau first-party cookie, acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru a fi memorate până când utilizatorul părăsește web-site-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețelele de socializare);
 • Cookie persistent / fixe - este un cookie care rămânestocatînterminalulutilizatoruluipânăcândatinge o anumitădată de expirare (câteva minute, zilesaucâţiva ani), saupână la ştergereaacestuia de cătreutilizator,înorice moment,prinintermediulsetărilorbrowserului.Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt web-site decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv.

4. Ce sunt cookie-urile plasate de terţi?

Anumitesecţiuni de conţinut de pe pagina de internet pot fi furnizateprinintermediulunorterţi, adică nu de cătredeţinătorul website-uluivizitat, – acestea sunt cunoscute sub numele de ”third-party cookies” (cookie-uri plasate de terți).

Aceste cookie-uri pot proveni de la următoriiterți:

 • Google Analytics – utilizatpentru a înțelegemodul de interacțiune al vizitatorilor cu site-ul nostru. Google Analytics poatefolosiun set de cookie-uripentru a culegeinformațiișipentru a raporta date statisticeprivindutilizarea site-ului, fără a trimite la Google date care identificăvizitatorii;
 • Facebook Pixel - permitemăsurareaeficacitățiiactivităților de publicitate, prinînțelegereaacțiunilor pe care utilizatorii le efectuează pe paginanoastră.

5. Ce cookie-uri sunt folositeprinintermediulacesteipagini de internet?

Prinutilizarea / vizitareapaginii de internet pot fi plasateurmătoarele cookie-uri:

 • Cookie-uri de performanţă a paginii de internet;
 • Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
 • Cookie-uripentrugeotargeting;
 • Cookie-uri de înregistrare;
 • Cookie-uripentrupublicitate;
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Cookie-uri de performanţă

Prinacest tip de cookie-uri sunt memoratepreferinţeleutilizatoruluiacesteipagini de internet, astfelîncâtsetarea din nou a preferinţelorîncazulvizităriiulterioare a paginiisănu maifienecesară.

Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informeazădacă un anumitutilizator al paginii de internet a maivizitat / utilizataceastăpagină, anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizatedoarînscopuristatistice.

Cookie-uripentru geotargeting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabileşteţara de provenienţă a utilizatoruluipaginii de internet. Vor fi primiteaceleaşireclameindiferent de limbaselectată.

Cookie-uripentruînregistrare

Atuncicândvaînregistraţi pe acest site se generează cookie-uri care memorează aceastăacțiune. Servereleutilizeazăaceste cookie-uripentru a nearătacontul cu care sunteţiînregistrat.

De asemenea, utilizareaacestor cookie-uripermitesăasociemoricecomentariupostat pe pagina de internet cu username-ul contuluifolosit. Încazulîn care nu a fostselectatăopţiunea "păstrează-măînregistrat", aceste cookie-uri se vorşterge automat la momentulterminăriisesiunii de navigare.

Cookie-uripentrupublicitate

Aceste cookie-uri permit stabilireadacă un utilizator a vizualizat oreclamă online, tipulacesteiaşitimpul scurs de la momentulvizualizăriirespectviuluimesajpublicitar.

Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folositepentruorientareapublicităţii online conform preferințelor consumatorilor. Ele sunt anonime, stocândinformaţiidespreconținutulvizualizat, nu şidespreutilizatori.

Există unele cookie-uri pe care trebuie să le includem pentru ca pagina web să funcționeze. Din acest motiv, ele nu necesită consimțământul dumneavoastră. Este vorba despre:

 • cookie-uri de autentificare;
 • cookie-uri tehnice necesare pentru anumite sisteme informatice.

Avețilibertatea de a refuza cookie-urile[2] – la începutulnavigării pe pagină.

6. Ce tip de informaţii sunt stocateşiaccesateprinintermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstreazăinformaţiiîntr-un fişier text de micidimensiuni care permit recunoaştereabrowserului. Aceastăpagină de internet recunoaştebrowserulpânăcând cookie-urile expirăsau sunt şterse.

            Cookie-ul stochează informații importante, dar  care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site, păstrarea unui userlogat în contul de webmail, păstrarea produselor în coșul de cumpărături, etc.).

7. Securitate și probleme legate de confidențialitate

            Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot autorula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a rula din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite în scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare antivirus/anti-spyware.

            În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare ale cookie-urilor: perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protecția identității este foarte importantă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informatii între browser și website, în cazul unui atac cibernetic derulat pe parcursul transmiterii datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o rețea Wi-Fi nesecurizată).

            Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale acestora pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru ”a păcăli”browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile pentru a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

8. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivareaşirefuzul de a primi cookie-uri pot face aceastăpagină de internet dificil de vizualizat, atrăgânddupă sine limitări ale posibilităţilor de utilizareaacesteia.

Utilizatoriiîşi pot configurabrowserulsărespingăfişierele cookie sausă fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume. Cu toateacestea, refuzulsaudezactivarea cookie-urilor nu înseamnăcă nu veţiputea accesa prezenta pagină sau că nu maiprimipublicitate online - ci doarcăaceasta nu va fi adaptatăpreferinţelorşiintereselordumneavoastră, evidenţiateprincomportamentul de navigare.

Toatebrowserelemoderneoferăposibilitatea de a schimbasetările cookie-urilor. Acestesetări pot fi accesate, ca regulă, însecţiunea "opţiuni" sauînmeniul de "preferinţe" al browseruluitău.

Pentru a înţelegeacestesetări, următoarelelinkuri pot fi folositoare:

 • Setări Cookie pentru Google Chrome;
 • Setări Cookie pentru Mozilla Firefox;
 • Setări Cookie pentru Apple Safari;
 • Setări Cookie pentru Microsoft Internet Explorer.

Pentruoriceîntrebărisuplimentare cu privire la modulîn sunt utilizate cookie-urile prinintermediulacesteipagini de internet, văputețiadresa la:marketing@parconfreiwald.ro.

 

 [1]Cu excepția utilizatorilor înregistrați.

[2]Mai puțin cele operaționale, strict necesare funcționării site-ului.